intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures  

 

Servicii oferite persoanelor fizice

I.Servicii specializate clic

 

·        medierea muncii. Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM. În cadrul acestei activităţi fiecărei persoane și se întocmeşte planul individual de mediere.

·        informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă,care au ca scop furnizarea de informații
privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;  profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;
îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă pentru persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu şi foarte greu ca urmare a profilării după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului;

·        evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal. Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere, în situaţia în care, în cadrul acestor activităţi, se constată că persoanele nu deţin certificat de competenţe profesionale, calificare sau absolvire pentru unităţile de competenţe, ocupaţia ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale şi nu au eventuale restricţii medicale cu privire la acestea.

·        formarea  profesională. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM-urilor și asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

 

II. Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă clic

·        acordarea de prime de activare. Şomerii înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).

·        completarea veniturilor salariale. Persoanele care primesc indemnizaţia de şomaj în perioada prevăzută de lege şi care se angajează, cu normă întreagă şi ca urmare a angajării  beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 30% din indemnizaţia de şomaj stabilită şi, după caz, recalculată conform legii.

·        acordarea de prime de mobilitate inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare şi prima de instalare), astfel:

·        persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de o primă de încadrare  al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

·        persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare. Prima de instalare se acordă, astfel:

a.     12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința ;

b.     15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;

c.      în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunţate mai sus, se acordă în două tranşe: 50% din suma stabilită, la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

a.     3.500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa;

b.     6.500 lei atât în cazul persoanelor care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa şi sunt însoțite de membrii familiei, cât şi în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere;

c.      3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepţiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

·        acordarea de prime de relocare. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare  realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.Prima de relocare nu se cumulează cu prima de încadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.

·        acordarea de prime de inserție .Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

 Prima de inserţie stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două tranşe, astfel:   o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și   o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

 

intoarcere la prima pagina