intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

Art. 93^4 din Legea 76/2002 - descarcare

- subventii pentru incadrarea in munca a tinerilor cu risc de marginalizare sociala -

PRECIZARI - descarcare

Tânăr cu risc de marginalizare sociala - persoana cu vârsta cuprinsa intre 16-26 de ani,care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d) are copii in intretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane.

1.BENEFICIARI:
Angajatorii care:
- incadreaza in munca tineri cu risc de marginalizare sociala care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate incheiat cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
- au comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, locurile de munca vacante care vor fi ocupate de tineri;
- incadreaza in munca tineri in perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

2.SUBVENTIA: 
Este o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, care se acorda de la data incheierii conventiei pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

3.OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:
-angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale tinerilor marginalizati social pana la data la care expira contractul de solidaritate

 

Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE ANGAJATORII :

a)  care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu persoanele angajate din aceasta categorie ;
b) la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1) şi (2) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
c) care la data solicitarii acordarii facilitatii  se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
d) care sunt institutii publice si autoritati publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

4.SANCTIUNI

     Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale tinerilor marginalizati social anterior datei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit.b, art.56 lit.d) şi e), art.61 lit.d), şi art. 65 din Legea 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI

Angajatorul :

  • Va comunica locul de muncă vacant la AJOFM Mureş – Anexa 1A la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

  • Va solicita emiterea repartiţiei pe locul de muncă declarat vacant pentru pentru tanarul marginalizat social

  • Va încheia contractul individual de muncă pe durată determinata/nedeterminata

  • Va comunica ocuparea locului de muncă declarat vacant, în termen de 24 ore de la data angajării – Anexa 1B la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

  • Va depunde la AJOFM Mureş documentaţia  în vederea încheierii convenţiei

 

ACTE NECESARE pentru CONVENTII - descarcare
  

1.Cerere – formular tip - varianta pdf , varianta word

2.Conventie - 2 exemplare conform modelului, in original - varianta pdf , varianta word

3.Tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, conform modelului (cu semnătura angajatului)- 2 exemplare în original - varianta pdf , varianta word

4.Copie carte de identitate a persoanei încadrate, certificată « conform cu originalul » cu    numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

5.Contract de solidaritate incheiat de  tânăr cu agenţia de ocupare a forţei de muncă- în copi varianta pdf , varianta word

6.Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (anexa 1A),copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;

7.Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (anexa 1B),copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;

8. Dispoziţie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă competentă din raza teritorială de domiciliu a şomerului,copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;

9. Copia contractului de muncă (încheiat pe perioadă determinată/nedeterminată şi înregistrat în REVISAL), certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină;

10. Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM ( din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport per salariat), copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

11.Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului privind condiţii impuse de legislaţia în vigoare pentru acordarea subvenţiei  – conform modelelor anexate la documentaţie

  • declaratia 1 - varianta pdf , varianta word
  • declaratia 2 - varianta pdf , varianta word

12.Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi  comerciale, copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;

13.Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

14.Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv (statut), copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

15.Copie carte de identitate reprezentant legal , copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

16.Date angajator - conform model anexat la documentaţie - varianta pdf , varianta word

17.Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original - varianta pdf , varianta word     

 

 

intoarcere la prima pagina