intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 85 Legea 76/2002

- subventii pentru incadrarea in munca a somerilor persoane cu handicap -

1.BENEFICIARI:

   Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata someri, persoane cu handicap, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa (dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate) si care in ultimii doi ani nu au fost raporturi de munca sau de serviciu cu societatea si se incadreaza in urmatoarele categorii:

 

  -  angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia legala de a încadra în muncă persoane cu handicap. Prevederile art.85 alin. (2)  se aplică atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul are obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, cât şi pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul nu are această obligaţie legală.

 

- angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

Persoane cu handicap sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu  certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

2. SUBVENTIA: 

Este o suma lunara in cuantum de 2.250 lei, acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre agentie si angajator.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei.
Măsurile de stimulare se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.
În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute  nu se acordă. Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

3. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:

-angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale somerilor persoane cu handicap  cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca;
-incadrarea in munca pe durata nedeterminata a somerilor persoane cu handicap se va face numai pe posturi vacante declarate; nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului

Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE ANGAJATORII:

a)  care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu persoanele angajate din aceasta categorie ;

b) la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art.80 precum si la art.85 alin. (1) si (2),si (5),  din lege, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) care la data solicitarii acordarii facilitatii  se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art.80 alin. (1) si (2),si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani.

e) care sunt institutii publice si autoritati publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

4. SANCTIUNI

     Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale somerilor parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, anterior termenului de 18 luni de la data incadrarii in munca, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit.b, art.56 lit.d) şi e), art.61 lit.d), şi art. 65 din Legea 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI de catre angajator:

 • Va comunica locul de muncă vacant la AJOFM Mureş – Anexa 1A la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

 • Va solicita emiterea repartiţiei pe locul de muncă declarat vacant pentru absolventul ce urmează a fi încadrat (dacă absolventul se află în evidenţele AJOFM Mures)

 • Va încheia contractul individual de muncă pe durată nedeterminata

 • Va comunica ocuparea locului de muncă declarat vacant, în termen de 24 ore de la data angajării – Anexa 1B la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

 • Va depunde la AJOFM Mureş documentaţia  în vederea încheierii convenţiei în termen de 12 luni de la data angajarii somerului

 

ACTE NECESARE pentru CONVENTII - descarcare
  

1.Cerere – formular tip - varianta pdf , varianta word

2.Conventie - 2 exemplare conform modelului, in original - varianta pdf , varianta word

3.Tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din legea 76/2002, conform modelului (cu semnătura angajaţilor)- 2 exemplare în original - varianta pdf , varianta word

4.Copie carte de identitate a persoanei încadrată în muncă *

5.Certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap *

6.Dovada calităţii de şomer (copie carnet şomaj, decizie încetare a indemnizaţiei de şomaj )*

7.Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie ( Anexa 1A) copie *

8.Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant( Anexa 1B ) copie *

9.Dispoziţie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza teritorială de domiciliu a şomerului, copie *

10.Copia contractului de muncă (încheiat pe perioadă nedeterminată şi înregistrat în REVISAL),  certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină ;

11.Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM ( din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport per salariat), copie *

12. Copia carnetului de muncă, certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină ;

13.Copie documente care atesta, potrivit legii , existenţa raporturilor de muncă sau de serviciu ale şomerului dupa data de 01.01.2011 ( dată de la care nu se mai fac înregistrări în carnetul de muncă), *;

14.Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului privind condiţii impuse de legislaţia în vigoare pentru acordarea subvenţiei  – conform modelelor anexate la documentaţie

 • declaratia 1 - varianta pdf , varianta word
 • declaratia 2 - varianta pdf , varianta word
 • declaratia 3 - varianta pdf , varianta word

15.Declaraţia pe propria răspundere a angajatului – declaraţie tip - varianta pdf , varianta word

16.Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi  comerciale, copie *

17.Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie *

18.Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv (statut), copie *

19.Copie carte de identitate reprezentant legal *

20.Date angajator - conform model anexat la documentaţie - varianta pdf , varianta word

21.Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original - varianta pdf , varianta word     

* toate copiile vor fi certificate prin inscrisul: " conform cu originalul" , numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura lui si data

Obligatii lunare ale angajatorului - pe perioada conventiei

În atenţia agajatorilor care au încheiate convenţii conform art. 80 din Legea 76/2002
Măsurile de stimulare se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, precum şi pentru perioadele în care persoana pentru care se solicită subvenţia, se află în concediu de odihnă.
Măsurile de stimulare nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.
Pentru obţinerea sumelor cuvenite angajatorul are obligaţia de a depune lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită suma, următoarele documente:

 1. Tabel nominal pentru calculul sumei subventionate, 2 exemplare - varianta pdf , varianta word
 2. Pontaj – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;
 3. Stat de plata cu centralizator – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată - semnat de catre persoana care il intocmeste, angajator şi salariaţi;

Angajatorul are obligatia de  a face dovada  respectării prevederilor  art.168, pct.(1) din Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare- plata drepturilor salariale catre salariatul indreptatit;

 1. Declaraţia 112: recipisa depunere, anexa 1, anexa 1.2 pentru salariatul pentru care se solicită subvenţie.

Pentru luna pentru care documentele nu se depun până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare nu se acordă.
Prin excepţie, măsurile de stimulare se acordă pentru luna pentru care documentele sunt corectate şi depuse până in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

 

 

 

intoarcere la prima pagina