intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 80 Legea 76/2002

- subventii pentru incadrarea in munca a absolventilor unor institutii de invatamant -

1.BENEFICIARI:

-Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant
-Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap

   Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.
   Data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire.

2. SUBVENTIA: 

Este o suma lunara in cuantum de 2.250 lei, acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent incadrat.Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre agentie si angajator . Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

3. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:

-angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor  cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca;
-incadrarea in munca pe durata nedeterminata  a absolventilor se va face numai pe posturi vacante declarate; nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei.
Măsurile de stimulare se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.
În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute  nu se acordă. Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE ANGAJATORII:

a)  care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;
b)  care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant cu exceptia situatiei in care pentru persoanele respective au fost incheiate contracte individuale de munca pe perioada vacantelor in conditiile Legii nr 72/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca au beneficiat sau nu de stimulent financiar;
c) la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85 din lege, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
d) care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
e) care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma
f) care beneficiaza pentru absolventii incadrati de alte masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii , indiferent de forma lor , de la bugetul general consolidat , Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale, alte bugete si fonduri de stat sau locale, dupa caz
g) care incadreaza în muncă absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care efectuează rezidenţiatul potrivit legii sau care au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară cel puţin o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului

h) care sunt institutii publice si autoritati publice, asa cum sunt ele definite prin Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

4. SANCTIUNI

     Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 18 luni de la data incadrarii in munca, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit.b, art.56 lit.d) şi e), art.61 lit.d), şi art. 65 din Legea 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI de catre angajator:

 • Va comunica locul de muncă vacant la AJOFM Mureş – Anexa 1A la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

 • Va solicita emiterea repartiţiei pe locul de muncă declarat vacant pentru absolventul ce urmează a fi încadrat (dacă absolventul se află în evidenţele AJOFM Mures)

 • Va încheia contractul individual de muncă pe durată nedeterminata

 • Va comunica ocuparea locului de muncă declarat vacant, în termen de 24 ore de la data angajării – Anexa 1B la norme - macheta - varianta pdf , varianta word

 • Va depunde la AJOFM Mureş documentaţia  în vederea încheierii convenţiei în termen de 1 an de zile de la data absolvirii studiilor absolventului angajat

 

ACTE NECESARE pentru CONVENTII - descarcare
  

1.Cerere – formular tip - varianta pdf , varianta word

2.Conventie - 2 exemplare conform modelului, in original - varianta pdf , varianta word

3.Tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului (cu semnătura angajatului)- 2 exemplare în original - varianta pdf , varianta word

4.Copie carte de identitate absolvent *

5.Copie act de absolvire al instituţiei de învăţământ (diplomă,certificat,adeverinţă) *

6.Copie contract de muncă (încheiat pe perioadă nedeterminată şi înregistrat în REVISAL),  certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină ;

7.Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM ( din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport per salariat), copie *

8.Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (anexa 1A),copie *

9.Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (anexa 1B), copie *

10.Declaraţia pe propria răspundere a absolventului – declaraţie tip varianta pdf , varianta word

11.Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului privind condiţii impuse de legislaţia în vigoare pentru acordarea subvenţiei  – conform modelelor anexate la documentaţie

 • declaratia 1 - varianta pdf , varianta word
 • declaratia 2 - varianta pdf , varianta word

12.Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi  comerciale, copie *

13.Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie *

14.Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv (statut), copie *

15.Copie carte de identitate reprezentant legal *

16.Date angajator - conform model anexat la documentaţie - varianta pdf , varianta word

17.Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original - varianta pdf , varianta word     

* toate copiile vor fi certificate prin inscrisul: " conform cu originalul" , numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura lui si data

Obligatii lunare ale angajatorului - pe perioada conventiei

În atenţia agajatorilor care au încheiate convenţii conform art. 80 din Legea 76/2002
Măsurile de stimulare se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, precum şi pentru perioadele în care persoana pentru care se solicită subvenţia, se află în concediu de odihnă.
Măsurile de stimulare nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.
Pentru obţinerea sumelor cuvenite angajatorul are obligaţia de a depune lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită suma, următoarele documente:

 1. Tabel nominal pentru calculul sumei subventionate, 2 exemplare - varianta pdf , varianta word
 2. Pontaj – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;
 3. Stat de plata cu centralizator – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată - semnat de catre persoana care il intocmeste, angajator şi salariaţi;

Angajatorul are obligatia de  a face dovada  respectării prevederilor  art.168, pct.(1) din Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare- plata drepturilor salariale catre salariatul indreptatit;

 1. Declaraţia 112: recipisa depunere, anexa 1, anexa 1.2 pentru salariatul pentru care se solicită subvenţie.

Pentru luna pentru care documentele nu se depun până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare nu se acordă.
Prin excepţie, măsurile de stimulare se acordă pentru luna pentru care documentele sunt corectate şi depuse până in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

 

 

 

intoarcere la prima pagina