intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Legea 72/2007 - STIMULAREA ÎNCADRĂRII  ÎN MUNCĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR LEGEA NR. 72/2007

PRECIZARI - descarcare

1.GENERALITĂŢI

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Stimulentul financiar lunar se acorda angajatorilor care încadreaza în munca elevi şi studenţi pe perioada de vacanţa, de la data începerii perioadei de vacanţa, stabilita potrivit legii, daca încadrarea s-a facut la acea data sau, dupa caz, de la data încadrarii în munca a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în munca a acestor categorii de persoane este ulterioara datei începerii perioadei de vacanţa stabilite potrivit legii şi pâna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţa în care au fost încadraţi în munca elevii şi studenţii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare în anul calendaristic respectiv

2.BENEFICIARI:

Beneficiază de stimulentul financiar lunar, angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:
    a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
    b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

3.SUBVENTIA

Este o suma lunara in cuantum de 250 lei, ceea ce reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.  
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

      
   Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE : 
    a) angajatorii care încadreaza în munca elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
    b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioada de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.
 

4.OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:
Stimulentul financiar lunar nu se acorda pentru perioada concediului de odihna cuvenit.
 În perioada în care raporturile de munca ale elevilor şi studenţilor încadraţi în munca pentru care a fost încheiata convenţia, sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar nu se acorda.
 Perioada de suspendare a raporturilor de munca nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar.

5. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI
- Va comunica locul de muncă vacant la AJOFM Mureş – Anexa 1A la norme
- Va încheia contractul individual de muncă pe durată determinată
- Va comunica ocuparea locului de muncă declarat vacant, în termen de 24 ore de la data angajării – Anexa 1B la norme
- Va depunde la AJOFM Mureş documentaţia  în vederea încheierii convenţiei în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Atentie !
-  Angajatorii vor depune la AJOFM Mureş documentaţia în vederea încheierii convenţiei în termen de 30 zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, care este termen de decădere din dreptul de a solicita stimulentul financiar.

 

ACTE NECESARE pentru CONVENTII - descarcare
  

1.Cerere din partea angajatorului prin care se solicită acordarea stimulentului financiar conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor 2 exemplare– formular tip - varianta pdf , varianta word

2.Conventie - 2 exemplare conform modelului, in original - varianta pdf , varianta word

3.Tabel nominal cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 72/2007, conform modelului (cu semnătura angajatului)- 2 exemplare în original - varianta pdf , varianta word

4.Copie carte de identitate absolvent *

5.Adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev, sau dupa caz, student si urmeaza cursurile  intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii cuprinzand precizarea expresa a perioadei de vacanta – original*

6.Copie contract de muncă(încheiat pe perioadă determinată şi înregistrat în REVISAL),certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină ;

7.Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM ( din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport per salariat), copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

8.Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (anexa 1A),copie *

9.Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (anexa 1B), copie *

10.Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului privind condiţii impuse de legislaţia în vigoare pentru acordarea stimulentului financiar  – declaraţie tip varianta pdf , varianta word

11.Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi  comerciale, copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

12.Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

13.Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv (statut), copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată

14.Copie carte de identitate reprezentant legal *

15.Date angajator - conform model anexat la documentaţie - varianta pdf , varianta word

16.Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original - varianta pdf , varianta word     

 

 

intoarcere la prima pagina