intoarcere la pagina anterioara Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\inimioare\hearty.gif

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Legea 279/2005 -

- Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă -

PRECIZARI - descarcare Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg

1..GENERALITĂŢI:

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie,  pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.
Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.
Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.
În vederea pregătirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională, cu un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Contractul de prestări de servicii de formare profesională se încheie pe aceeaşi perioadă ca şi contractul de ucenicie.
Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.
Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă:
- oferă persoanelor interesate posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării ;
- permite angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;
Formarea practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea şi supravegherea formatorului furnizorului de formare, care poate conveni cu angajatorul ca supravegherea  şi îndrumarea formării practice a ucenicului, să se poată realiza şi de către personalul de specialitate numit de angajator.
Salariaţii angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceştia au calitatea de formatori în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.
Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

 

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
 Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.
Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.
Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
   Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:
  a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
  b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;
  d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
  e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;
  f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului;
  g) obligaţiile ucenicului;
  h) alte clauze, potrivit legii.

 

 2. BENEFICIARI: 

Ucenicia la locul de muncă se adresează:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face demersuri pentru a-si găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei rază teritorială işi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in condiţiile legii;
b) a implinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia in care se organizează ucenicia la locul de muncă;
d) indeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
Se pot incadra in muncă in calitate de ucenici şi următoarele categorii:
a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă in Romania, conform reglementărilor legale in vigoare;
b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie , persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială işi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa o cerere în acest sens.
La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

  ,, Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:
  a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;
  b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.
  (2) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au indatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, in a căror rază işi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie .

3. CONTRACTUL  DE UCENICIE

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificari de nivel 4.

Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

4. SUBVENTIA

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe intreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă in cuantum de 2.250 lei / luna, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj in limita fondurilor alocate cu această destinaţie in baza unei convenţii incheiate cu agenţia de ocupare a fortei de muncă.
       Convenţia  se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute din lege in termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirarii perioadei de probă cuprinse in contractul de ucenicie.
    Această sumă se acordă angajatorului de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie,  proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.
     
               Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE ANGAJATORII : 
care anterior încheierii contractului de ucenicie au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare

5. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:

    Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie incheiat in condiţiile prezentei legi.

    In situaţia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sumele incasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României,in vigoare la data incetării contractului de ucenicie, dacă incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art.55 lit.b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI:

    A - Angajatorul  comunică  locurile  de muncă vacante (anexa nr. 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002)  care pot  fi  ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie  la AJOFM Mureş,  cu următoarele menţiuni:

  • la rubrica "Denumirea ocupaţiei" se adaugă şi sintagma "CU" care provine

de la prescurtarea "contract de ucenicie";

  • codul COR (6 caractere) specific ocupaţiei pentru care se încheie contractul

de ucenicie;

  • la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare

 -  AJOFM Mureş emite dispoziţia de repartizare pe locurile de muncă declarate vacante pentru şomerii care figurează în evidenţa agenţiei cu cerere de a urma un program de ucenicie 
- Angajatorul incheie in formă scrisă contractul de ucenicie care se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă . Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Atentie !

  • Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati / acreditaţi ca furnizori de formare profesională pentru calificarea respectivă, sau au incheiat un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională ( unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru ucenicie la locul de muncă), în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.
  • Sa numească coordonatorul de ucenicie care este salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul;

-  Va depune la AJOFM Mureş documentaţia  în vederea încheierii convenţiei în termen de 30 zile de la data expirării perioadei de probă prevăzute în contractul de ucenicie

 

Documente necesare pentru incheiere contractului de ucenicie

 

a) actul de identitate, original si copie;

b) certificatul de nastere, original si copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia în vigoare;

d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

e) dispozitia de repartizare, eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca;

f) contractul de formare profesionala, copie

 

 

Documente necesare incheierii conventiei angajatorii varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Cerereformular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Convenţie - 2 exemplare conform modelului in original-formular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Actul de identitate al ucenicului, în copie xerox

Contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie xerox

Dovada transmiterii contractului  de ucenicie la ITM (din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport  per salariat), copie xerox

Dovada înregistrării la ITM, în termen de 20 de zile de la incheiere, a contractului  de ucenicie, în copie xerox

Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (Anexa 1A),  copie xerox  varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (Anexa 1B),  copie xerox  varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Dispoziţie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă competentă din raza teritorială de domiciliu a şomerului,copie xerox

Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi comerciale, copie xerox

Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie xerox

Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv(statut), copie xerox

Copie act de identitate al reprezentantului legal al angajatorului, copie xerox

Date angajator – formular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

 

Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Toate documentele în copie xerox vor fi certificate « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului, semnătură, dată;

 

 

Atentie !  In situatia in care conventia nu se incheie in termenul mentionat anterior, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie. Nu beneficiaza de suma mentionata mai sus, angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

 

 Prevederile nu se aplica:

/a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

 

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

SANCTIUNI

Angajatorii care beneficiaza de facilitate sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

 In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

FORMULARE UTILIZATE IN APLICAREA LEGII 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.  Contract de ucenicie (Anexa 1), Planul de activitate (Anexa 2), Raport monitorizare (Anexa 3), Conventie (Anexa 5), Tabel nominal (Anexa 6).

 

 

 

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\fii_activ10.GIF

intoarcere la prima pagina  Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\inimioare\inimioara.gif