intoarcere la pagina anterioara Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\inimioare\hearty.gif

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Legea 279/2005 - descarcare Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg

- Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă -

PRECIZARI - descarcare Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg

1.BENEFICIARI:

- Angajatorii care doresc organizeze activităţi de ucenicie, încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.  Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

- Poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

- Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.

- Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

 2. SUBVENTIA: 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse în contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5, la HG nr. 855/2013, pentru fiecare contract de ucenicie pentru care se solicita sumele respective. varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Sumele solicitate se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei. Măsurile de stimulare se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute  nu se acordă. Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

 

Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor legale, precum si a urmatoarelor documente.

a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005;

b)fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

c) raportul de monitorizare intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005.


3. OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE:

Angajatorii care doresc organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png. Comunicarea se face prin transmiterea formularului anexat varianta pdf Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png cu privire la situatia locurilor vacante cu adaugarea sintagmei CU la rubrica Denumirea Ocupatiei.

 

Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesional, respectiv standarde ocupationale.

Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

 

Persoanele care doresc sa urmeze programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca trebuie sa depuna o cerere in acest sens la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca. La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76 din 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Acesta trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani din care 2 ani in ocupatia in care se organizeaza programul de ucenicie.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

 

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2 (cel putin 360 de ore necesare pregatirii teoretice si practice);

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3 (cel putin 720 de orenecesare pregatirii teoretice si practice);

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4 (cel putin 1080 de orenecesare pregatirii teoretice si practice).

 

Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana. Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana. Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare. Aceasta perioada face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie.

 

Documente necesare pentru incheiere contractului de ucenicie

 

a) actul de identitate, original si copie;

b) certificatul de nastere, original si copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia în vigoare;

d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

e) dispozitia de repartizare, eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca;

f) contractul de formare profesionala, copie

 

 

Documente necesare incheierii conventiei angajatorii varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Cerereformular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Convenţie - 2 exemplare conform modelului in original-formular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Actul de identitate al ucenicului, în copie xerox

Contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie xerox

Dovada transmiterii contractului  de ucenicie la ITM (din REVISAL – raport preluare transmitere  si raport  per salariat), copie xerox

Dovada înregistrării la ITM, în termen de 20 de zile de la incheiere, a contractului  de ucenicie, în copie xerox

Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (Anexa 1A),  copie xerox  varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (Anexa 1B),  copie xerox  varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

Dispoziţie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă competentă din raza teritorială de domiciliu a şomerului,copie xerox

Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi comerciale, copie xerox

Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie xerox

Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv(statut), copie xerox

Copie act de identitate al reprezentantului legal al angajatorului, copie xerox

Date angajator – formular tip varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

 

Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este reprezentantul legal al agentului economic, în original varianta pdf Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\jpg\pdf.jpg, varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

Toate documentele în copie xerox vor fi certificate « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului, semnătură, dată;

 

 

Atentie !  In situatia in care conventia nu se incheie in termenul mentionat anterior, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie. Nu beneficiaza de suma mentionata mai sus, angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

 

 Prevederile nu se aplica:

/a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

 

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

4. SANCTIUNI

Angajatorii care beneficiaza de facilitate sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

 In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

5. FORMULARE UTILIZATE IN APLICAREA LEGII 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.  Contract de ucenicie (Anexa 1), Planul de activitate (Anexa 2), Raport monitorizare (Anexa 3), Conventie (Anexa 5), Tabel nominal (Anexa 6). varianta word Descriere: E:\sita\jpg\doc.png

 

 

 

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\fii_activ10.GIF

intoarcere la prima pagina  Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: E:\sita\inimioare\inimioara.gif