intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 76 Legea 76/2002

- şomerii care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de o primă de relocare, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare (art. 76 din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari :
         Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei.. Drepturile se acordă la cerere și numai dacă persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană  unde se află în evidență , în termen de maximum  60 zile de la data angajării, documentele prevăzute de lege

2.Conditii:

Prima de relocare  se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Nu beneficiaza de prima de incadrare :


a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni şi pentru care, ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;
  b) persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 76^3 alin. (4)
 din lege;
  c) persoanele al căror soţ, a căror soţie, ale căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
       d) absolvenți licențiați ai facultăților  de  medicină,medicină dentară  și farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;
      e)absolvenţilor instituţiilor de învăţământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
      f) persoanele care se încadrează la angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat și la  alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau  de servicu în ultimii 2 ani;
     g) ) persoanele care se încadrează la angajatori cu  care au  fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani:
     h)solicită acordarea primei de relocare  după expirarea  termenului prevăzut la art.46^4 alin(1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt vizibile în termenul prevăzut  la art.46^4 alin.(3) din norme, cu excepția situației prevăzute la art.46^4 alin(8) din norme:
    i)persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.73^2, art.74 și art.75, în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;
    j) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;
l) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);.    

3.Obligatii:

Pentru acordarea lunară a cuantumului  primei de relocare, beneficiarul primei va depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea  forței de muncă  unde se află în evidență sau a fost transferat dosarul, următoarele documente:
        a) dovada plăţii chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent;
  b) facturile emise de furnizorii de utilităţi, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, în situaţia în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilităţi până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilităţi care se depune. În situaţia în care facturile sunt emise de furnizorii de utilităţi pentru asociaţia de proprietari/locatari de care aparţine spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuţiei aferente acestui spaţiu locativ în care se evidenţiază distinct suma totală privind utilităţile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari/locatari;
  c) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, în luna pentru care se solicită cuantumul lunar al primei de relocare;
  d) adeverinţa emisă de angajator că este încadrat în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită cuantumul lunar al primei de relocare, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 76^3 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j);

  e) contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în situaţia în care contractul de închiriere depus la agenţie în vederea acordării primei de relocare încetează în perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni;
  

                 

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 76 - descarcare
  

1.Cerereanexa 13A la norme; - varianta pdf , varianta word

2.Actul de identitate, actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în original si copie;

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.Angajament,- anexa  13B la norme - varianta pdf , varianta word

5.Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului

e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă; varianta pdf , varianta word
f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;varianta pdf , varianta word
g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;varianta pdf , varianta word
h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;varianta pdf , varianta word
i) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;varianta pdf , varianta word
j) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz; varianta pdf , varianta word

n) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizează, după caz, în luna anterioară lunii în care se depun cererea şi documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverinţă, talonul de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent; varianta pdf , varianta word

6.Adeverinta emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrată în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la pct.3.

 

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina