intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 75 Legea 76/2002

- Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Conditii legale de acordare - descarcare

Prima de incadrare (art. 75 din Legea76/2002 modificata si completata)

 

1.Beneficiari :
     Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă  într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau resedința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc resedința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă( denumita şi primă de mobilitate).
        Primă de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioada de cel puțin 36 luni
  1. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:
    a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri și care se încadreaza în munca într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, îți schimbă domiciliul sau îți stabilesc resedința;
    b) 15.500 lei pentru persoanele care îți schimbă domiciliul sau își stabilesc resedința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei,  iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere.
  2  În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare , unul va primi suma prevăzută la pct.1 lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
  3. Prin excepţie , în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
  a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la pct.1 lit. a);
  b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la pct.1 lit. b);
  c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la pct. 2.
    Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la pct 2 şi 3 se acordă în două tranşe, astfel:
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

    Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la pct.3 se acordă într-o singură tranşă, la data instalării.
Drepturile prevăzute la art. 75 din lege se acordă la cerere , în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă

2.Conditii:

Primele de mobilitate prevăzute la art. 75 din lege, se acordă persoanelor care au domiciliul sau resedința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua resedință în zonele prevazute în Planul național de mobilitate((prevăzut în HG 903/2016) care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau resedința și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfașoare activitatea, ca urmare a încadrarii în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate, se va utiliza distanța rutieră pe ruta cea mai scurtă.
Prin sintagma localitate  se ințelege municipiu, oraș, sate reședință de comună, sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național .al teritoriului.
Beneficiază de primă de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Nu beneficiaza de prima de incadrare :


a) persoanele care se încadrează în muncă pe perioadă determinată mai mica de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;
b) persoanele care au avut stabilit domiciliul sau resedința în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mica de 36 de luni, calculată începând cu data încadrării în muncă la primul angajator.
c) persoanele care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă își pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu
{ persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menținerea acestora și în cazul în care  îin perioada de 12 luni de la angajare, le incetează raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au îincadrat îin muncă  și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.}.
d) persoanele care au mai beneficiat de o prima de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
e) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
f) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
g) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care,  la data solicitarii dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;
h) absolvenții instituțiilor de învătământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
i) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitat;.
j)persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;

k) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.
Persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European trebuie să mai indeplineasca urmatoarele condiții:
a) lunile care constituie perioada de cel puțin 36 de luni în care au exercitat dreptul la libera circulaţie în unul sau mai multe state din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, anterior întoarcerii în România, sunt consecutive;
 b) sunt cetățeni români pe perioada în care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European;
 c) dețin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe perioada de cel puțin 36 de luni, prin care se atestă ca au avut pe perioada respectiva domiciliul sau reședința ori au exercitat dreptul de rezidența legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);
 d) domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu ori reședința care il/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia și localitatea respectivă se află în zonele prevazute in Planul național de mobilitate ;
 e) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a carei rază teritorială au domiciliul sau reședința;
 f) se încadrează în muncă cu norma întreaga, pe o perioadă de cel puțin 12 luni;
 g) indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege.


3.Obligatii:

     Pentru acordarea primei de instalare, beneficiarul va depune trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, adeverința emisă de angajator că este încadrat în muncă. 

                 

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 74 - descarcare
  

1.Cerereanexa 12A la norme; - varianta pdf , varianta word - anexa 12B la norme; - varianta pdf , varianta word

2.Actul de identitate, care sa ateste domiciliul persoanei respectiv, în original si copie;

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.Angajament,- anexa  13 la norme, (doc.F-O08-08,ver.2); - varianta pdf , varianta word

5.Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului , (doc.F-O08-24,ver.1); - varianta pdf , varianta word

6.Declaraţie angajat, (doc.F-O08-25,ver.2); - varianta pdf , varianta word

7.Date contact angajator;

 

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 5 a lunii:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator (doc. F-O08-26,ver.1) - varianta pdf , varianta word

 

*** Planul national de mobilitate - descarcare

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina