intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 74 Legea 76/2002

- Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, la o distanţă mai mare de 15 km primesc o primă de încadrare de 0,5 lei/zi/km dar nu mai mult de 55 lei/zi timp de 12 luni

Prima de incadrare (art. 74 din Legea76/2002 modificata si completata)- conditii legale de acordare

1.Beneficiari :


Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţă, pot beneficia de o prima de încadrare, neimpozabilă (denumita şi primă de mobilitate).
           Cuantumul primei de incadrare  se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,  proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă,
          Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art.74 din lege, în funcţie de distanţa rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă.
         Prima de incadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.
         Drepturile prevăzute la art. 74 din lege se acordă la cerere, în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă.

2.Conditii:

Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege, se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa  în una dintre zonele prevăzute în Planul national de mobilitate(prevăzut în HG 903/2016) care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
             Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţa şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrarii în muncă, în vederea acordarii primei de încadrare, se va utiliza distanţa rutieră pe ruta cea mai scurtă.
             Prin sintagma localitate  se inţelege municipiu, oraş, sate resedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.

3.Obligatii:

Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de încadrare , beneficiarul primei va depune lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană unde se află în evidenţă sau a fost transferat dosarul o adeverinţă eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana în cauză a desfăşurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numărul total de zile lucratoare din luna expirată. 

Beneficiază de primă de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 lun

Nu beneficiaza de prima de incadrare :

a) persoanele care se încadreaza în muncă pe perioada determinată mai mica de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;
    b) persoanele care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă îşipierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege { persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.}.
    c) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
    d) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    e) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
    f) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
    g) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
    h) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.
    i) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare
   j) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare
                 

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 74 - descarcare
  

1.Cerere – anexa  11 la norme - varianta pdf , varianta word

2.Actul de identitate, care sa ateste domiciliul persoanei respectiv, în original si copie;

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.Angajament,- anexa  13 la norme - varianta pdf , varianta word

5.Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului - varianta pdf , varianta word

6.Declaraţie angajat- varianta pdf , varianta word

7.Date contact angajator;

 

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 5 a lunii:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator - varianta pdf , varianta word

 

*** Planul national de mobilitate - descarcare

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina