intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 73.1 alin. 1 Legea 76/2002

- Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj primeşte de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

 

1.Beneficiari : Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 60 zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţa in vigoare la data incadrarii.

Prima de insertie se acorda in doua transe:

   a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit la data angajarii
   b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

2.Conditii:

Dreptul sub formă de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
      a) ) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, şi se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa
    b) nu se incadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare
    c) în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului nu au fost admişi în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale;
    d) angajatorii nu au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
    e) plata indemnizaţiei de şomaj nu a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) lege [ incadrare in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni], iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a) [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni].
    c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;
    d)absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu
    e) se încadrează în muncă  în termen de 60 de zile de la data absolvirii ulterior înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, documentele prevazute de lege.
                 
3. Obligatiile beneficiarilor  :

- Trimestrial, pana la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, beneficiarii dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi

4.Sanctiuni:

  In situatia in care se constata ca raportul de munca sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a incetat intr-o perioadă mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, si nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 73^1 alin. (6) din lege [Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizează in aceleaşi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni] , pentru mentinerea primei acordate, dreptul la aceasta prima inceteaza, iar suma primita, la care se calculeaza penalitati si majorari de la data acordarii, se restituie A.J.O.F.M.           
                  

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 73.1 alin. 1 - descarcare
  

1.Cerere - varianta pdf , varianta word

2.Declaraţie pe propria răspundere a absolventului - varianta pdf , varianta word

3.Angajament, in 2 exemplare - varianta pdf , varianta word

4.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

5.Actul de identitate al absolventului, în original si copie;

6.Actul de absolvire a instituţiei de învãţãmânt, în original si copie;

7.Declaratie angajator - varianta pdf , varianta word

8.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune trimestrial pana in data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior:

- Dovada privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator - varianta pdf , varianta word
Trimestrial, pânã la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevãzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi sã prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistraţi sau, dupã caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator cã sunt încadraţi. Dovezile se  prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail.

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina