intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 73.1 alin. 1 Legea 76/2002

- absolventul unei institutii de invatamant la incadrarea in munca pe perioada nedeterminata primeste o prima de incadrare de 500 de lei

Conditii legale de acordare - descarcare

                                                                                                                                                                                  
Incadrarea in munca a absolventilor  (art. 73.1 alin. 1 din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari : Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinţa in vigoare la data incadrarii.

2.Conditii:


          Dreptul sub formă de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene,in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
    b) nu se incadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    c) la data solicitarii dreptului nu  urmeaza o forma de invatamant;
    d) angajatorii nu au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
    e) plata indemnizaţiei de şomaj nu a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) lege [ incadrare in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni], iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a) [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni].
    c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;
    d) se încadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii.

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, documentele prevazute de lege.
                 
3. Obligatiile beneficiarilor  :

- Beneficiarii acestor drepturi vor depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, - Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator    (doc. F-O08-17,ver.1)

4.Sanctiuni:

  In situatia in care se constata ca raportul de munca sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a incetat intr-o perioadă mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, si nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 73^1 alin. (6) din lege [Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizează in aceleaşi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni] , pentru mentinerea primei acordate, dreptul la aceasta prima inceteaza, iar suma primita, la care se calculeaza penalitati si majorari de la data acordarii, se restituie A.J.O.F.M.           
                  

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 73.1 alin. 1 - descarcare
  

1.Cerere – anexa 23 la norme, (doc.F-O08-05,ver.1) - varianta pdf , varianta word

2.Declaraţie pe propria răspundere a absolventului , (doc.F-O08-16,ver.1) - varianta pdf , varianta word

3.Angajament, in 2 exemplare (doc.F-O08-08,ver.2) - varianta pdf , varianta word

4.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

5.Actul de identitate al absolventului, în original si copie;

6.Actul de absolvire a instituţiei de învãţãmânt, în original si copie;

7.Declaratie angajator, (doc.F-O08-15,ver.1) - varianta pdf , varianta word

8.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 15 a lunii:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator (doc. F-O08-17,ver.1) - varianta pdf , varianta word

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina